۱۳۹۰/۰۹/۲۸

رضا پهلوی، تنها نیست,امین موحدی

رضا پهلوی، تنها نیست
امین موحدی:
هنوز چند روزی از شکایت آقای رضا پهلوی از سید علی‌ خامنه ای‌ به اتهام جنایت علیه بشریت سپری نشده  ،حرف و حدیث‌هایی‌ به گوش می‌رسد که گویا رضا پهلوی در این داد خواهی تنهاست!

البته بيشتر هموطنان نگران آن هستند که مبادارضا پهلوی آنگونه که شایسته هست  حمایت نشود.

سعی‌ می‌کنم کوتاه و در حوصله خوانندگان گرامی‌ مطالبی‌ را در اين رابطه عنوان کنم .

شکایت مورد بحث ،جدای از منظر حقوقی به لحاظ سیاسی نيزدارای اهمیت زیادی ميباشد .شاکی‌ این پرونده رانه یک شخص بلکه یک ملت بايددانست که تنهاوظیفه انجام اين مهم را، آقای رضا پهلوی بر عهده گرفته است .

 در شرایطی که بحث سرکوب مردم سوریه و در کلّ هیجانات سیاسی کشور‌های عربی‌ موسوم به بهار عربی‌ ،موضوع ایران را تحت الشعأع خویش قرار داده بود ،آقای رضا پهلوی داوطلبانه قبول مسئولیت کرده وبا اين شکايت بار دیگر موضوع ایران تبديل به بحث روز گشته  و خامنه ای‌ را در راس یک سیستم توتالیتر مذهبی‌ به عنوان مسئول جنایات و ستم‌ها در حق یک ملت معرفی‌ نموده است.

از این جهت کار آقای رضا پهلوی بسیار ارزشمند و قابل دفاع و ستایش ميباشد.

به یقین رضا پهلوی در این داد خواهی تاریخی ،تنها نخواهد بود و هر آنکه به داد خواهی ملت ایران ایمان دارد ،در  همراهی با رضا پهلوی تردید نخواهد کرد.

این تنها، داد خواهی ملتی علیه یک دیکتاتور نیست ،این داد خواهی ملتی هست که میخواهد از اعتبار و عظمت از دست رفته خود دفاع کرده و در اعاده حیثیت ملی‌ خويش بکوشد.

حیثیت یک ملت در اثر سیاست‌های ویرانگر و ماجرا جویانه حکامی ستمگر، لکه دار شده و تنها راه زدودن این لکه ،اثبات مجرمیت حاکم ستمگري ميباشد که ملتی را به گروگان گرفته است.

دنیا بایددادخواهي ملت ايران را باور کندوباور کند که ملت ایران ،چنین حاکمیت و  حکامی را شایسته خویش نمی‌دانند و اگر خطری از جانب چنین حاکمیتی متوجه صلح جهانی‌ شده و میشود ،مسئولیت آن بر عهده حکام وقت بوده و ملت ایران قبل از هر کسی‌  خود از بابت چنین حاکمیتی متحمل تهدید و ستم گشته است.دنیا بایددادخواهي ملت ايران را باور کندوباور کند که ملت ایران ،چنین حاکمیت و  حکامی را شایسته خویش نمی‌دانند و اگر خطری از جانب چنین حاکمیتی متوجه صلح جهانی‌ شده و میشود ،مسئولیت آن بر عهده حکام وقت بوده و ملت ایران قبل از هر کسی‌  خود از بابت چنین حاکمیتی متحمل تهدید و ستم گشته است.

اینک "رضا"ی ایران ،اين ایرانی در تبعید ،هر آنچه که رضای ملت ایران می‌باشد راانجام میدهد لذا وی هرگز تنها نیست و تنها نخواهد ماند .

دعای مادران داغدیده ،کودکان يتيم،خواهران برادر گم کرده و برادران خواهر از دست داده ،  که سالهاست در ماتم عزیزانشان ،خدای ایران زمین را به یاری میطلبند،پشت سر هر آنکسی هست که به خونخواهی عزيزانشان بر خاسته است. رضا پهلوی با قبول این مسئولیت ، دعای میلیونها ایرانی را نصیب خویش گردانيده است .

روانهای پاک آنها که شجاعانه به داد خواهی سرزمینشان مقابل جوخه‌های مرگ رژیم اسلامی ایستادند ،اینک سرود‌"ای ایران‌ای مرز پر گهر" را دوباره میخوانند همانگونه که  هنگام انتقال به محل اعدام ، رو در روی دژخیم میسرودند.

رضا پهلوی به داد خواهی لحظات تنهایی‌ مملو از شجاعت هموطنان خویش ،  به التیام زخمهای مادران داغدیده ،براي اعاده حيثيت يک ملت بر خاسته است  ،چنين شخصي تنها نیست وهرگز تنها نخواهد ماند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر